Rozsah poskytovaných služeb

Vedení účetnictví

 • Vedení účetnictví (dříve tzv. podvojného účetnictví)
 • Vedení daňové evidence (dříve tzv. jednoduchého účetnictví)
 • Možnost zpětného zpracování účetnictví či daňové evidence včetně rekonstrukcí jednoduchého i podvojného účetnictví
 • Příprava a sestavení účetních závěrek řádných i mimořádných
 • Sestavování periodických výkazů hospodaření dle specifických požadavků klienta
 • Vedení účetnictví i podle mezinárodních účetních standardů (IAS, IFRS)


Vedení mzdové a personální agendy

 • příprava pracovní smlouvy
 • přihlášky a odhlášky zaměstnavatele i zaměstnanců na příslušné orgány OSSZ a ZP
 • zpracování mezd pro malé i velké organizace
 • provedení ročního zúčtování daně
 • zastupování klientů při kontrolách ze strany OSSZ i ZP


Účetní poradenství

 • pomoc při výběru vhodného účetního SW
 • nastavení systému vedení účetnictví s minimalizací nákladů na administrativu, mzdy a další související náklady
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví
 • Pomoc při zpracování účetní závěrky
 • posouzení a návrh provedení složitých účetních případů jako jsou např. nákup a prodej podniku
 • proškolíme Vás i Vaše zaměstnance


Ekonomické poradenství

 • analýza skutečné finanční situace
 • zpracování návrhu úspor, investic apod.
 • zpracování podnikatelských záměrů pro klienty, peněžní ústavy apod.
 • tržní oceňování podniků a investic


Daňové poradenství

 • právní pomoc, konzultace ve věcí daní a předpisů souvisejících
 • optimalizace daňového zatížení v souladu s platnými zákonnými normami
 • zpracování přiznání k daním z příjmů pro právnické i fyzické osoby včetně odkladů k 30.6.
 • zpracování přiznání k DPH, dani silniční, dani z nemovitostí, dani darovací, dani z převodu nemovitostí
 • asistence při kontrolách
 • jednání s úřady
 • daňový audit zahrnující kontrolu vytypovaných rizikových oblastí z řádně vedeného účetnictví a případná doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v rámci platných zákonů (rezervy, opravné položky apod.)


Ostatní služby

 • zpracování statistických hlášení
 • zastupování před kontrolními orgány ČOI, živnostenských úřadů apod .